Energetické meditační obrazy s poselstvím z duchovní cesty po jižní Indii Tamil Nádu

16.05.2018 19:03

Energetické meditační obrazy s poselstvím z duchovní cesty po jižní Indii Tamil Nádu

Obrazy, které vznikly v duchovní zemi na posvátných energetických místech jsou otiskem místa, času a prostoru, jsou branou k naladění se na jemnohmotné energie uctívaných Bohů, chrámů a starobylých míst s obřady čistých a silných kněží. Je zde duchovní vliv této nádherné země a jejích obyvatel, kteří  mají víru v Boha a otevřená srdce. Není rozdílu mezi námi jsme jednota, jedna Země, jeden vesmír, jeden Bůh. Obrazy jsou pomocí pro každého, kdo se dokáže na chvíli zastavit a vnímat poselství které přinášejí.

Obraz 1 - DUCHOVNÍ POUŤ - Hora  Arunáčala 

Hora Arunáčala je jedna z nejposvátnějších míst jižní Indie. Energie této hory je velice silná a zářící, v období svátku Světla je posílena o vliv věřících,  kteří  přicházejí z celé Indie i světa na  pout´ okolo hory dlouhou mnoho kilometrů. Obřad se koná za úplńkové noci a bývá jí účastno na několik milionů poutníků. Na samém vrcholu září velký oheň jako symbol světla, Šivy tedy Boha. Obcházení hory či zdolání vrcholu není snadné, ale umožňuje vyčistit karmu a pomáhá ke změně vlastností k lepšímu. Tato hora je velice uctívána, je to přírodní chrám a pro mnoho věřících je srdcem světa. Pobyt a meditace působí na zlepšení tělesného zdraví, přináší moudrost, štěstí a také sebepoznání a spojení s Bohem. Na tomto místě žili velcí duchovní mistři Indie, poslední z nich byl Ramana Mahariši, který objevil cestu sebe dotazování do nitra vlastním duše, cestu za poznáním kdo jsem já. Dnes ho následuje mnoho lidí po celém světě a hledají odpověď na tuto otázku.

Obraz 2 - SPOJENÍ S BOHEM - Posvátná Hora - Malý Kailash

Na světě jsou tři místa zvaná Kailiash jedno je v Tibetu, jedno na severním pólu a jedno v jižní Indii. Ty první dvě jsou riskantní, na severní pól se mnoho z lidí nedostane, druhá varianta v Tibetu je bez řádné přípravy a dobrého zdraví nemožná. Třetí varianta je možná,  jeli to ve vašem osudu budete přivedeni. Tato hora a výstup na ní není snadný. Je zde veliké převýšení a času není moc. Je zde nádherná panenská příroda, rozhledy do údolí a hor ale také prales a divoká zvířata. Poutníci jsou zde spojeni s horou a výstup značí jejich vnitřní cestu a spojení s Bohem, který vede jejich kroky. Hora je utajována a je pouze pro poutníky, kteří se rozhodnou jít duchovní cestou. Kněží zde rozhodují, zda dostanete povolení pro výstup. K dalším podmínkám patří 48 denní půst před výstupem. To vyžaduje mnoho povinností jako například jíst jednou denně, ráno a večer konat duchovní práci a meditaci, duchovní i tělesnou očistu. Ženám v aktivním věku není vstup povolen. Energie této hory má mnoho podob. Hora má pomyslných 7 vrcholů a každý z nich značí energetická místa v lidském těle - čakry. Tyto energie pomáhají pročišťovat a harmonizovat tělo i ducha. Energie této hory pomáhá k realizaci duchovní cesty v životě a jejímu naplnění. Já člověk - vědomí já jsem,  jdu cestou k Bohu - rozšíření vědomí na vše. Kdo je připraven v pokoře zde může zažít stav vědomí jednoty, svobody ducha a spojení s Bohem. Od nepaměti na vrcholu hory žijí svatí muži, kteří se nazývají Siddhové. Zde slouží obřady a pomáhají duchovně všem a všemu, jsou rovnováhou v nerovnovážném světě. Podle legendy zde na vrcholu hory  Bůh Šiva provedl svůj kosmický tanec - vznik a zánik universa. Energie této hory pomáhá léčit  zdravotní problémy a tak mnoho lidí přichází pod horu poprosit Boha o pomoc.

Obraz 3 - POŽEHNÁNÍ - Palani - Murugam Templ

Místo Palani  je silné duchovní centrum, chrám mnoha zázraků. Je místem požehnání a kdokoliv jsem vstoupí je posílen jak na těle, tak na duchu. Energie tohoto místa pomáhá k duchovnímu cíli - seberealizaci a v léčbě těžkých onemocnění. Zde se nachází po generace uctívaná soška, kterou vytvořil jeden ze Siddhů, který  žil podle legendy více jak 300 let před 2000 lety před naším letopočtem. Sošku vytvořil z mnoha směsí kovů a bylin a dodnes není možné určit z čeho je vytvořena. Říká se o ní, že je pramenem zdraví. Při uctívání je soška polita směsí bylin mléka a vody. Tato tekutina je  lékem pro mnoho lidí v okolí. Z dávné mytologie také stojí za zmínku legenda, která vypráví příběh bohů o soutěži o ovoce poznání. Palani v překladu znamená plod poznání. Tradičně se zde vaří chrámová marmeláda, která též blahodárně působí na zdraví.

OBRAZ 4 - POZNÁNÍ - Madurai - Pazmamudircholai  templ

Chrám je postaven na energetickém místě a v jeho okolí se nalézají vodní prameny s léčivou vodou. Je to starobylé místo a chrám je zasvěcený indickým Božstvům a poznání. Dávný příběh vypráví o stromu poznání, který se ještě dnes nalézá v blízkosti chrámu. Nekonečné poznání nás vede k pokoře a moudrosti. Lidská mysl je ale pokryta závojem z materialismu a iluzí světa. Je třeba prohlédnout, uvidět pravdu srdcem, nastolit rovnováhu rozumu a citu a realizovat cestu k lidství. Energie tohoto místa  pomáhá k touze po pravdě a poznání, ke spolužití v jednotě a přirozené lásce ke všemu. Obřady zde  konané v nás posilují  duchovní poznání, moudrost, lásku a úctu k sobě i druhým, očišťují od špatných vlivů  a pomáhají  k rovnováze v životě,  zdraví a blahobytu.

OBRAZ 5 - SVATÁ VODA - Ramešwarám – Agni  Theertham

Svaté moře neboli svatá voda je místem k očištění duše, smytí hříchů, ale také přináší klid mrtvým předkům. Obřady, které se zde konají, jsou hojně navštěvovány věřícími z celé Indie a také světa. Je to významné místo, kde se můžete setkat se svými předky ale také s bytostmi z jiných světů, jako jsou průvodci světla.  Při obřadu, který se koná na břehu moře a také v moři se otvírá brána setkání mezi duchovním a hmotným světem. Zde se můžete spojit se svými předky a pomocí modliteb jim umožnit nalézti klid duše a cestu vzhůru ke světlu. Energie obřadu pročišťuje rodové linie a pomáhá dalším generacím k lepší budoucnosti.

OBRAZ 6 - DUCHOVNÍ OCHRANA - Patteeswaram - Thenupurswaram templ

Velice silná duchovní energie, která chrání před zlem to je místo obřadů ve svatyni Bohyně Durgy. Mnoho věřících sem přichází pro duchovní ochranu. Bohyně Durga je symbolem ženské síly, je považována za kombinovanou sílu všech Bohů a dokáže zničit jakékoliv zlo včetně černé magie. Její jméno v překladu znamená opevněné nebo dobře chráněné místo. Durga chrání lidstvo před zlými silami, také od bolesti a utrpení. Pomáhá odstraňovat negativní myšlení, závist, nenávist, chamtivost, žárlivost a hněv. Požehná odpovědným, přes všechny povinnosti šťastným a veselým lidem, všem, kteří se dokáží zbavit špatných vlastností a zlozvyků, těm co udrží klid při obtížích, a také těm co dokáží býti odpoutáni od vnějšího světa. Její doporučení k dobrému životu je že cokoliv děláme tak s láskou a důvěrou v dobrý výsledek, čelit výzvám bez strachu, eliminovat špatné vlastnosti a odpustit sobě i ostatním.

OBRAZ 7 - BŮH ŠTĚSTÍ - Tirulalanchudzi - Tiruvalanchudzi temp

Nejdůležitějším božstvem tohoto chrámu je Ganeša, Bůh se sloní hlavou, který je stvořen z mořské pěny. Bílá socha Ganeši je velice uctívána a konají se zde bohoslužby. V minulosti přišlo do chrámu 22 mudrců, kteří zde instalovali lingamy – vztyčené oltářní kameny symbolizující Boha. Energie tohoto chrámu je oázou klidu, míru, lásky a bezpečí. Ganeša  je jedním z nejpopulárnějších bohů v Indii  Je uctíván v každém chrámu, vesnici a domácnosti.  On je nebeským knězem, provází duchovní cestou, pomáhá při meditaci. Je vzýván za odstraňování překážek, hlavně na začátku všech důležitých věcí a činů. Jeho energie aktivuje silová centra v bytosti a odstraňuje bloky a nerovnováhu. Usnadňuje duchovní pokrok, je bránou k vyšším rovinám vědomí. Také napomáhá k moudrosti a poznání, klidu, k lepšímu životu a vyvarování se chyb. Je označován za Boha štěstí.

OBRAZ 8 - KOSMICKÝ TANEC -  Chidambaram - Tillai  Natarajar templ

Starobylý chrámový komplex ve středu světa, který je zasvěcen kosmickému tanci, vzniku a zániku vesmíru. Je to jeden z nejposvátnějších chrámů tančícího Boha Šivy a má velice silnou duchovní energii. Představuje éter symbol vědomí, jako duchovní princip universa, tanec jako nekonečnou formu změny duality. Modlitby a obřady zde konané pomáhají najít duševní klid a rovnováhu, osvobozují od překážek, odvracejí všechnu temnotu v životě, spalují všechny negativní myšlenky a emoce. Také překonávají špatné vlastnosti jako zlost, lakotu, sobeckost a žárlivost. Posilují vědomé poznávání a osvobozují duše od pomíjivosti vlastního já k věčnosti a nekonečnosti bytí.

OBRAZ 9 - DUCHOVNÍ POMOC - Mahadeva Malai - Mahadeva Malai templ

Starobylé a posvátné místo uctívané několik tisíc let. Místo, které sloužilo vždy k duchovní praxi a spojení s Bohem. Zde v údobích věků žili a pracovali duchovní mistři, zvaní Rišijové. Pomocí duchovního poznání pronikli k pravdě bytí a k možnostem vnímat a vidět osudy lidí a tak jim pomoci. Osudy sepisovali na palmové listy, z kterých vznikla palmová knihovna, kde jsou zapsány osudy i pro dnešní dobu. Také s tímto místem jsou spojeni Sidhové lidské bytosti, které získaly fyzické i duchovní dokonalosti nebo osvícení. Mají paranormální schopnosti a pomáhají lidem se duchovně otevřít, léčí jejich duše i těla. I dnes zde žije Sidha a tak jak jeho předchůdci pomáhá vidět věci, které jsou za hranicí všednosti, medituje a žehná. Na tomto místě stále všichni přebývají v jiných rovinách bytí, pozvedají lidské osudy a pomáhají životu ve všech formách žití a žehnají.

Zpět

Kontakt

ALICE MAČKALOVÁ

736 799 650

ALIMA - Obrazy duše

Tvorba www stránek zdarmaWebnode